Ngân hàng đề kiểm tra môn Toán 6

Ngày đăng: 23:04 06/04/2018. Lượt xem: 204

 

 

NGÂN HÀNG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II

MÔN:  TOÁN 6 (90 Phút)

 

 

 

MS: T6 - 01

ĐỀ 1

 

Bài 1: (3 điểm) Thực hiện các phép tính :

a)    

b)    

c)    

d)    

Bài 2: (3 điểm) Tìm x, biết:

 1.  
 2.  
 3.  

Bài 3: (1,5 điểm) 

Lớp 6A1 có 48 học sinh ,xếp loại học lực ở học kỳ một bao gồm ba loại: giỏi, khá và trung bình. Số học sinh giỏi chiếm   số học sinh cả lớp,

a)  Tính tổng số học sinh khá và trung bình của lớp 6A1?

b)  Đến cuối năm học, có 4 học sinh khá chuyển thành loại Giỏi nên số học sinh khá bằng   số học sinh trung bình. Tính số học sinh khá và số học sinh trung bình cuối năm. Biết số học sinh trung bình không thay đổi.

Bài 4: (2 điểm) Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy và Oz sao cho  = 120o,    = 50o.

a) Tính số đo .

b) Vẽ tia Om là tia đối của tia Ox, vẽ tia phân giác On của .Tính   

Bài 5: (0,5 điểm)

   .  Chứng tỏ A < 1.

 

 

 

 

MS: T6 - 02

ĐỀ 2

 

Bài 1: (3 điểm) Thực hiện các phép tính :

a)    

b)    

c)    

d)    

Bài 2: (3 điểm) Tìm x, biết:

a)    

b)    

c)    

Bài 3: (2 điểm)  Một lớp học có 48 HS. Kết quả xếp lọai học lực là: giỏi, khá, trung bình. Số HS giỏi chiếm  HS cả lớp. Số HS trung bình bằng  số HS khá.

 1. Tìm số HS mỗi lọai.
 2. Tìm tỉ số phần trăm HS trung bình so với HS cả lớp.

Bài 4: (2 điểm) Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ 2 tia Oy và Oz sao cho góc xOy = 120o, góc xOz = 40o. Vẽ tia Ot là tia đối của tia Oz.

 1. Tính số đo góc yOz và góc yOt.
 2. Vẽ tia Om là tia phân giác của góc tOy. Tính góc mOz.

 

 

 

 

 

 

 

MS: T6 - 03

ĐỀ 3

 

Câu 1: (3 điểm) Thực hiện phép tính:

a) + -                                                                          

c) 1,2 .  - ( + ) :                                       d)

 

Câu 2: (3 điểm) Tìm x

a) x -  =         b)           c) (  – 2x ).  = -

Câu 3: (2 điểm)

Lớp 6A có 50 học sinh, tổng kết học kì 1 xếp thành ba loại học lực giỏi, khá và trung bình.

Biết số học sinh giỏi bằng  số học sinh cả lớp.

 1. Tính tổng số học sinh khá và trung bình.
 2. Biết rằng số học sinh khá bằng  số học sinh trung bình. Tính số học sinh khá và trung bình của lớp 6A.

Câu 4: (2 điểm)

Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, vẽ 2 tia Oy và Oz sao cho góc xOy= 1300 , góc xOz= 800 .

 1.  Tính số đo góc zOy.
 2. Vẽ tia  Ot là tia đối của tia Ox.Chứng minh tia Oy là phân giác của góc tOz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS: T6 - 04

ĐỀ 4

 

 

Bài 1: (3 điểm) Tính:                                   

 1.                                                    

                                 

 

Bài 2: (2 điểm) Tìm x:

                                                

c)   2.  -  5 =                                       

 

 

Bài 3: (2 điểm)

 

Lớp 6A có 45 học sinh. Xếp loại học lực học kỳ I gồm 3 loại: giỏi, khá, trungbình. Số học sinh trung bình bằng  số học sinh cả lớp.

 1. Tính tổng số học sinh giỏi và khá cuối học kỳ I.
 2. Đến cuối năm học, học lực của lớp có sự thay đổi: có 4 em trung bình chuyển thành khá nên số học sinh giỏi bằng  số học sinh khá. Tính số học sinh khá cuối năm. Biết tổng số học sinh lớp 6A cả năm không thay đổi.

 

 

 

Bài 4: (2 điểm)

Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ 2 tia Oy và Oz sao cho ,

 1. Tính số đo góc .
 2. Vẽ Om là tia đối của tia Ox. Vẽ tia phân giác On của góc .Tính .           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS: T6 - 05

ĐỀ 5

 

Bài 1: (3 điểm) Thực hiện các phép tính:

 1.     
 2.     
 3.  
 4.    

Bài 2: (3 điểm) Tìm x, biết:

 1.     
 2.      
 3.      

Bài 3: (2 điểm) 

Cuối học kỳ một, khối 6 của một trường có 540 học sinh có học lực gồm: giỏi, khá, trung bình. Trong đó số học sinh trung bình chiếm  số học sinh cả khối.

a) Tính tổng số học sinh khá và giỏi.

b) Cuối năm có 34 học sinh trung bình chuyển thành khá, nên số học sinh khá bằng  số học sinh giỏi. Tính số học sinh giỏi và khá của khối 6 cuối năm.

Bài 4: (2 điểm)

Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy và Oz sao cho  = 100o,    = 40o. Vẽ tia Ot là tia đối của tia Ox

a) Tính số đo  và .

b) Vẽ tia Om là tia phân giác của . Chứng tỏ  Oy là tia phân giác của  .   

 

 

 

 

 

MS: T6 - 06

ĐỀ 6

 

Bài 1: (3 điểm) Thực hiện các phép tính:

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  

Bài 2: (3 điểm) Tìm x, biết:

 1.  
 2.   
 3.   

Bài 3: (2 điểm) 

Trong học kỳ 1 lớp 6B có 48 học sinh bao gồm ba loại: giỏi, khá và trung bình. Số học sinh giỏi chiếm  số học sinh cả lớp, số học sinh trung bình bằng  số học sinh khá.

a)  Tính số học sinh mỗi loại của lớp 6B?

b)  Cuối năm có 7 học sinh khá chuyển thành giỏi, 3 học sinh trung bình chuyển thành học sinh khá.Tính tỉ số phần trăm giữa số học sinh trung bình so với số học sinh khá cuối  năm?

Bài 4: (2 điểm)

Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy và Oz sao cho  = 130o,    = 30o. Vẽ tia Ot là tia đối của tia Ox

a) Tính số đo  và .

b) Vẽ tia Om là tia phân giác của . Chứng tỏ  Oy là tia phân giác của  .

 

 

 

 

 

MS: T6 - 07

ĐỀ 7

 

Bài 1: (3 điểm) Tính

 1.  
 2.  
 3.  

Bài 2: (3 điểm) Tìm x

 1.  
 2.  
 3.  

 

Bài 3: (2 điểm)

Cuối năm học, số học sinh lớp 6A xếp làm 3 loại: giỏi, khá, trung bình. Trong đó, 15 học sinh xếp loại trung bình chiếm 50% số học sinh cả lớp.

 1. Tính số học sinh của lớp 6A.
 2. Tính số học sinh giỏi của lớp 6A, biết số học sinh khá chiếm  số học sinh còn lại.

Bài 4: (2 điểm)

Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ Oy, Oz sao cho , .

 1. Trong 3 tia: , tia nào nằm giữa hai tia còn lại?
 2. Tính ?
 3. Vẽ tia Ot là tia phân giác của góc , Ot’ là tia đối của tia Oz. Tính ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS: T6 - 08

ĐỀ 8

 

Bài 1: (3 điểm) Thực hiện các phép tính

 1.  
 2.  
 3.  
 4.  

Bài 2: (3 điểm) Tìm x, biết:

 1.  
 2.  
 3.  

Bài 3: (2 điểm) 

Thư viện ở trường học có 1212 cuốn sách, trong đó số sách là sách giáo khoa,  số sách là sách tham khảo,  số sách là truyện.

  a) Thư viện có bao nhiêu cuốn sách giáo khoa, bao nhiêu cuốn sách tham khảo, bao nhiêu cuốn truyện?

  b) Tính số cuốn sách không phải là sách giáo khoa, sách tham khảo, truyện trong thư viện trường học, tỉ số phần trăm giữa số sách ấy với số sách của thư viện?

Bài 4: (2 điểm)

Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy và Oz sao cho  = 50o,    = 130o(Tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz) .Vẽ tia Om là tia đối của tia Oy

   a) Tính số đo  và .

   b) vẽ tia Ot là tia đối của tia Oz. Tia  Ox có phải là phân giác của góc yOt không? Vì sao.

 

 

 

 

MS: T6 - 09

ĐỀ 9

 

Bài 1: (3 điểm) Thực hiện các phép tính sau:

a)

b)

c)

Bài 2: (3 điểm) Tìm giá trị của x, biết:

a)

b)

c)

Bài 3: (2 điểm)

1. Tìm , biết:

2.  Cuối học kỳ một, lớp 6A có 45 học sinh có học lực gồm: giỏi, khá, trung bình. Trong đó số học sinh trung bình chiếm  số học sinh cả lớp.

a) Tính tổng số học sinh khá và giỏi.

b) Cuối năm có 3 học sinh trung bình chuyển thành khá, nên số học sinh giỏi bằng  lần số học sinh khá. Tính số học sinh giỏi và khá của lớp 6A cuối năm.

Bài 4: (2 điểm)

Trên cùng nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, Vẽ hai tia Oy, Oz sao cho  và

a) Trong ba tia Ox, Oy, Oz tia nào nằm giữa hai tia nào ? vì sao ?Tìm số đo góc ?

b) Kẻ tia Ot là tia đối của tia Ox. Chứng minh Oy là tia phân giác của góc tOz?

 

 

 

 

 

 

MS: T6 - 10

ĐỀ 10

 

Bài 1: (3 điểm) Thực hiện các phép tính:

 1.  
 2.  
 3.  

Bài 2: (3 điểm) Tìm x, biết:

 1.  
 2.  
 3.  

Bài 3: (2 điểm)

1. Tìm , sao cho:  là một số nguyên.

2.  Cuối học kỳ một, lớp 6A có 46 học sinh có học lực gồm: giỏi, khá, trung bình. Trong đó số học sinh trung bình chiếm  số học sinh cả lớp.

a) Tính tổng số học sinh khá và giỏi.

b) Cuối năm có 2 học sinh khá chuyển thành trung bình, nên số học sinh khá bằng 3  lần số học sinh giỏi. Tính số học sinh giỏi và khá của lớp 6A cuối năm.

Bài 4: (2 điểm)

Trên cùng nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy, Oz sao cho  và

a) Trong ba tia Ox, Oy, Oz tia nào nằm giữa hai tia nào ? vì sao? Tìm số đo góc ?

b) Trên cùng nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, kẻ tia Ot sao cho . Chứng minh Oz là tia phân giác của góc tOy?

 

 

 

 

MS: T6 - 11

ĐỀ 11

 

Câu 1: (3 điểm) Thực hiện phép tính

a)

b)

c)

 

Câu 2: (2,5 điểm)  Tìm x, biết:

            a)

            b)

            c)

Câu 3: (2 điểm)

Khối 6 của 1 trường có 240 học sinh xếp loại học lực cuối Học kì II gồm 3 loại: giỏi, khá, trung bình. Số học sinh giỏi chiếm 30% số học sinh cả lớp. Tỉ số của số học sinh khá và số học sinh trung bình là . Tính số học sinh mỗi loại? 

Câu 4: (2 điểm)

Cho điểm O thuộc đường thẳng xy. Vẽ tia Oz, Ot trên cùng nửa mặt phẳng có bờ xy sao cho ,

 1. Tính
 2. Vẽ tia Om là tia phân giác của . Tính

Câu 5: (0,5 điểm)

 Tính giá trị biểu thức


 

 

MS: T6 - 12

ĐỀ 12

 

Bài 1: (3 điểm) Thực hiện các phép tính:

a)  

b) 

c) 

 

Bài 2: (2,5 điểm) Tìm , biết:

a) 

b) 

c) 

Bài 3: (2 điểm)

 Bạn Thủy đọc một quyển sách trong ba ngày. Ngày thứ nhất đọc  số trang, ngày thứ hai đọc  số trang còn lại, ngày thứ ba đọc hết 60 trang cuối.

a) Hỏi quyển sách có bao nhiêu trang?

b) Tính số trang đọc được của ngày thứ nhất, ngày thứ hai?

Bài 4: (0,5 điểm)

Cho:  . Chứng tỏ rằng

Bài 5: (2 điểm)

Cho điểm O thuộc đường thẳng . Vẽ trên cùng một nửa mặt phẳng bờ , hai tia Om, On sao cho:  và .

a) Tính , ?

b) Chứng tỏ Om là tia phân giác của .

 

 

Thư viện bài giảng khác

Dành cho phụ huynh

Dành cho gia sư

Dịch vụ

Bảng giá gia sư

Thư viện bài giảng

Thông tin tài khoản giao dịch

 

VIETINBANK

 Ngân hàng Vietinbank chi nhánh HCM

 Tên Tk : Lê Văn Dũng

 Số Tk :109005997401

          Ngân hàng Techcombank chi nhánh HCM 

          Tên Tk:  Lê Văn Dũng

           Số Tk : 19033384199018

 

 

 

Thời gian làm việc

Thời gian làm việc tại Văn phòng:   -  Sáng   8h00    ->12h.

                                                             -  Chiều 13h30 -> 17h30

                                                             -  Ngày Thứ 7: 8h-> 12h.

                                                              -  Chiều T7 và CN làm việc khi có lịch hẹn

Chat với chúng tôi
Gọi điện
SMS
Chỉ đường
backtop